Jak zacząć korzystać z Programu?


Witamy na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 
Program ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi on odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

PO WER nie jest prostą kontynuacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który w latach 2007-2013 skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W perspektywie finansowej 2014-2020, Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. W PO WER, tylko w jednej – pierwszej osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy", wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób. Są to osoby w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy (również niezarejestrowane w urzędach pracy), w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET). Część działań tej osi realizowana jest regionalnie, a w województwie warmińsko-mazurskim, Instytucją Pośredniczącą dla nich czyli m.in. prowadzącą nabory wniosków i wybierającą projekty do dofinansowania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, w jaki sposób otrzymać dofinansowanie na realizację projektu (dotyczy instytucji, które chcą pozyskać środki na aktywizację osób młodych pozostających bez zatrudnienia) lub jak wziąć udział w projekcie (w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat i chcą skorzystać m.in. ze szkoleń, staży lub otrzymać dotację na założenie własnej firmy).

Więcej informacji na temat ogólnych zasad działania Programu i obszarów, w których realizowane jest wsparcie, znajdziesz w Serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.