Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel.:  89 522 79 00
faks: 89 522 79 01
e-mail: olwu@up.gov.pl
http://wupolsztyn.praca.gov.pl


Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pełni w systemie realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój funkcję Instytucji Pośredniczącej. Na mocy porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą Programem, WUP w Olsztynie koordynuje na poziomie regionalnym realizację pierwszej osi priorytetowej PO WER – Osoby młode na rynku pracy. Zakłada ona wspieranie w zakresie aktywizacji zawodowej i poprawy sytuacji na rynku pracy, osób w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, a jednocześnie nie kształcących się i nie podnoszących kwalifikacji (tzw. kategoria NEET, z ang. Not in Education, Employment or Training). Wsparcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Wsparcie na rzecz osób młodych realizowane będzie na dwóch poziomach:
  • Poziom krajowy – projekty Komendy Głównej OHP adresowane do osób w wieku 15-24 lata oraz projekty konkursowe dotyczące nowatorskiego podejścia z zakresu aktywizacji osób młodych.
  • Poziom regionalny – projekty powiatowych urzędów pracy z zakresu aktywnej polityki rynku pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz projekty konkursowe z zakresu aktywizacji osób młodych, wybierane w konkursach ogłaszanych przez wojewódzkie urzędy pracy.

Łączna pula środków przeznaczonych na wsparcie osób młodych w ramach PO WER wynosi 1,76 mld euro, z czego 90% będzie w dyspozycji regionów, w których środki dzielone będą w proporcji: 83,66% na projekty powiatowych urzędów pracy oraz 16,34% na projekty konkursowe. Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma prawie 72 mln euro.


Więcej informacji na temat wsparcia realizowanego w ramach poszczególnych osi PO WER znajdziesz w Serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Odwiedź również stronę Gwarancji dla młodzieży i poznaj założenia realizacji tej inicjatywy w Polsce.